33 875 83 86 bhkarcz@bhkarcz.pl

Liniał pomiarowy, wskaźniki cyfrowe MITUTOYO


Liniał pomiarowy, wskaźnniki cyfrowe MITUTOYO.

W skład grupy produktów Linear Scale wchodzą m.in: liniały pomiarowe, wskaźniki DIGIMATIC, systemy cyfrowego pomiaru długości, cyfrowe przyrządy wskaźnikowe, czujniki sygnałowe. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii jednorazowe ustawienie pozycji zerowej pozostaje bezwzględnych punktem zerowym, aż do następnej wymiany baterii. Urządzenia z tej grupy ( liniały pomiarowe, wskaźniki DIGIMATIC) cechuje najwyższa precyzja także przy najwyższej prędkości przesuwu, łatwy odczyt dzięki dużym cyfrom wyświetlacza, wydajny bezwzględny układ pomiarowy to cechy profesjonalnych narzędzi pomiarowych MITUTOYO.


Szybki dostęp do zawartości strony :

 1. Zasada działania liniałów pomiarowych
 2. Liniał pomiarowy – krótki przewodnik
 3. Liczniki odczytowe dla liniałów pomiarowych
 4. Liniały pomiarowe – przegląd oferty
 5. Karta katalogowa -przewodnik Liniał Pomiarowy
 6. Karty katalogowe Liniały pomiarowe i wskaźniki
 7. Katalog narzędzi pomiarowych Mitutoyo

Biuro Handlowe Karcz Sp. z o.o. Autoryzowany przedstawiciel narzędzi pomiarowych MITUTOYO. Bezpośredni dostawca, doradztwo techniczne, sprzedaż, serwis, szkolenia metrologiczne.

 

Cerrtyfikat ISOCertyfikat ISOCERTYFIKAT ISO

.

CERTYFIKOWANY SYSTEM ISO 9001:2015
w zakresie:

Handel i serwis narzędziami pomiarowymi,
pneumatycznymi, skrawającymi, ściernicami,
oprzyrządowaniem do obrabiarek, oraz
usługi w zakresie szkoleń metrologicznych.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą liniałów pomiarowych i wskaźników cyfrowych, którą zamieszczamy poniżej . . .

 


Zasada działania liniału pomiarowego typu ABSOLUTE

 

 

zasada_liniału_pomiarowego

(przykład AT300,500-s/H)      

Po podłączeniu   zasilania do liniału, pobierane są odczyty pozycji z trzech pod-liniałów pojemnościowych i jednego fotoelektrycznego. Te pod-liniały wykorzystują taką kombinację przebiegów wyjściowych i są wzajemnie ustawione w taki sposób, że odczyty w dowolnej pozycji stanowią unikalną kombinację, na podstawie której mikroprocesor oblicza pozycję głowicy odczytowej względem liniału  rozdzielczością 0,05μm (0,005μm)

 

 

 

 

 

Wyznaczanie dokładności liniałów pomiarowych

Dokładność wskazywania pozycji  

Dokładność liniału pomiarowego wyznaczana jest poprzez porównanie wartości pozycji odczytywanych w regularnych odstępach z liniału z odpowiednimi wartościami uzyskanymi z laserowego systemu pomiaru długości przy użyciu systemu kontroli, takiego jak na rysunku poniżej. W związku z tym, że temperatura otoczenia podczas inspekcji wynosi 20° C, określona dokładność charakteryzuje liniał tylko w tej temperaturze. Dla zachowania zgodności z innymi normami pomiary można wykonywać w innych temperaturach.

schemat_systemu_pomiaru_dokładności_Liniałów_Pomiarowych                  

Dokładność liniału w każdym punkcie jest określona wartością błędu obliczaną zgodnie z wzorem  : Błąd = wartość wskazywana przez liniał  odpowiednia wartość z laserowego systemu pomiarowego Wykres przedstawiający błąd w każdym punkcie efektywnego zakresu pozycjonowania nazywany jest diagramem dokładności.

 

 

Istnieją dwie, opisane poniżej metody określania dokładności liniału – niezrównoważona i zrównoważona.

 

Wyznaczanie dokładności niezrównoważonej – błąd maksimum minus minimum W tej metodzie z diagramu dokładności wyznaczana jest po prostu różnica maksymalnego i minimalnego odczytu, jak pokazano poniżej. Zgodnie ze wzorem E=(α+βL)μm. L jest efektywnym zakresem pomiarowym (mm), α i β są współczynnikami określonymi dla każdego modelu. Na przykład, jeśli określony typ liniału ma dokładność i efektywny zakres pomiarowy L=1000mm, E wynosi 6μm. różnica_maksymalnego_i_minimalnego_odczytu_pomiaru_liniałem_pomiarowym  

 

 

 

 

 

 

Dokładność zrównoważona – plus minus względem wartości średniej

Ta metoda określa błąd maksymalny w odniesienu do wartości średniej błędu wyznaczanego z diagramu dokładności. Zgodnie z wzorem : (μm). Jest ona wykorzystywana przy specyfikacji dokładności liniałówspecjalnego typu (retrofit).

 

        dokładność_zrównoważona_Liniałów_Pomiarowych

 

 

 

 

Liniał wykrywa przemieszczenie w oparciu o skalę o stałych odstępach. W procesie detekcji skali uzyskiwane są dwa przesunięte w fazie sygnały sinusoidalne o okresie takim samym jak odstępy skali.

Interpolacja tych sygnałów w układzie elektrycznym umożliwia odczyt wartości mniejszych niż działka skali poprzez generowanie impulsów odpowiadających wymaganej rozdzielczości. Na przykład, jeśli działka skali wynosi 20μm, interpolacja wartości generuje rozdzielczość 1μm. Dokładność tego procesu nie jest pozbawiona błędów i nazywana jest dokładnością interpolacji. Całkowita dokładność pozycjonowania liniałów zależy zarówno od błędu skali jak i dokładności interpolacji.


 

Liniały pomiarowe

Krótki przewodnik po przyrządach pomiarowych

 

TESTY LINIAŁÓW POMIAROWYCH

1. Test temperatury pracy – ma na celu potwierdzenie braku nieprawidłowości w funkcjonowaniu liniału w zakresie jego temperatur pracy oraz zgodność ze standardem sygnału wyjściowego

2. Test cyklu temperaturowego (charakterystyka dynamiczna) – test ma na celu potwierdzenie braku nieprawidłowości w funkcjonowaniu liniału przy cyklicznej zmianie temperatury pracy oraz potwierdzenie zgodności ze standardem sygnału wyjściowego.

3. Test na wibrację (test zakresu częstotliwości) – ma na celu potwierdzenie braku nieprawidłowości w funkcjonowaniu liniału przy poddaniu go wibracjom o częstotliwości od 30Hz  do 300Hz i maksymalnym przyśpieszeniu

4. Test na wibrację (test przyśpieszenia) – ma na celu potwierdzenie braku nieprawidłowości w funkcjonowaniu liniału przy poddaniu go wibracjom o specyficznej i nierezonansowej częstotliwości

5. Test zakłóceń – przeprowadzony jest według dyrektywy EMC EN61326-1+A1:1998 6. Test na upuszczenie – test zakłóceń przeprowadzony jest według ISZ0200 (test na upuszczenie materiału o wysokiej trwałości)  

 


 

SŁOWNICTWO System Absolute Tryb pomiaru, w którym każdy pomiar punktu jest wykonywany w odniesieniu do stałego punktu początkowego

 

System Inkrementalny

Tryb pomiaru, w którym każdy pomiar punktu jest wykonywany w odniesieniu do określonego punktu zapisanego jako punkt odniesienia

 

Przesunięcie początku

Funkcja umożliwiająca przesuwanie środka układu współrzędnych do innego punktu przesuniętego względem punktu początkowego. Aby ta funkcja mogła działać, system musi mieć na stałe zapisany punkt początkowy

 

Przywracanie punktu początkowego

Funkcja zatrzymująca maszynę w każdej z osi dokładnie w specyficznej dla maszyny pozycji spowalniając ją za pomocą zintegrowanych przełączników krańcowych Sterowanie sekwencyjne Typ sterowania, który wykonuje kroki sterowania według ustalonej kolejności

 

 Sterowanie numeryczne

Sposób sterowania ruchami maszyny za pośrednictwem poleceń kodowych utworzonych i zaimplementowanych przy pomocy komputera (CNC). Sekwencja poleceń tworzących zwykle „program części”, który pokazuje maszynie wykonanie pełnego zestawu operacji na przedmiocie pomiaru lub obróbki

 

Wyjście binarne

Wyjście danych w postaci dwójkowej  (zera i jedynki) reprezentujące liczby, których kolejne cyfry są całkowitymi potęgami liczby „2”

 

RS-232C

Standard interfejsu wykorzystującego asynchroniczną metodę szeregowej transmisji danych poprzez niezrównoważoną linię wymiany danych pomiędzy znajdującymi się stosunkowo niedaleko od siebie nadajnikami. jest to sposób komunikacji wykorzystywany głównie do łączenia komputera osobistego z jego peryferiami

 

Wyjście nadajnika linii

– wyjście oferuje wysokie, bo trwające od kilkudziesięciu do kilkuset nanosekund, szybkości przesyłu danych, oraz relatywnie długą bo do kilkuset metrów odległość transmisji danych. Jako interfejs do łączenia ze sterownikiem NC w systemie z liniałami pomiarowymi zastosowano w różnicowo – napięciowy nadajnik linii (kompatybilny z RS422A)

 

BCD

Notacja wyrażająca cyfry od 0 do 9, liczby w systemie dziesiętnym jako sekwencję czterech bitów. Jednokierunkowe wyjście danych jest typu TTL lub otwarty kolektor

 

Dokładność

Specyfikacja dokładności liniału podana jest jako oczekiwany błąd maksymalny pomiędzy pozycją rzeczywistą a wskazywaną w dowolnym punkcie zakresu pomiarowego i w temperaturze 20°C. Jako że nie istnieją żadne międzynarodowe normy dotyczące liniałów, każdy producent ma swój własny sposób definiowania dokładności. Dokładności podane w naszym katalogu zostały wyznaczone przy zastosowaniu interferometrii laserowej

 

Dokładność w wąskim zakresie

Działki skali liniału zwykle rozmieszczone są w odstępach 20µm, chociaż ta wartość, w zależności od typu liniału może być inna. Dokładność w wąskim zakresie dotyczy dokładności wyznaczonej poprzez pomiar jednej działki każdej skali na granicy rozdzielczości (np. 1 µm)  


Seria 174 – Licznik odczytowy dla liniałów pomiarowych

wskaźnik_KA_Liniały_Pomiarowe

 

Uniwersalny licznik DRO KA

      Wyświetlacz pokazujący wartość odczytaną z liniału pomiarowego. Licznik KA posiada następujące cechy :

 • współpracuje z liniałami pomiarowymi : AT103/AT112/AT113/AT116/AT181/AT715
 • łatwy w obsłudze, wielofunkcyjny wyświetlacz przeznaczony dla frezarek, szlifierek i obrabiarek
 • współpracuje z liniałami pomiarowymi starego typu : AT/102/AT111/AT115

Funkcje :

 • tryb ABS/INC
 • PRESET
 • wyświetlanie średnicy
 • zmiana kierunku zliczania
 • przełączanie rozdzielczości
 • przełączane mm/cal
 • obróbka z osiąganiem zera
 • koło podziałowe
 • sekwencja otworów
 • punkty referencyjne liniału
 • specyfikacja narzędzia
 • klawisze makropoleceń dla tokarek, obrabiarek i szlifierek
 • funkcja programowania
 • dodawanie wartości z 2 osi (funkcja niedostępna dla licznika 2 osiowego)
 • dodawanie/odejmowanie
 • kompensacja odchyłki liniowości
 • kompensacja luzów
 • wygaszanie cyfr nieznaczących
 • przechowywanie ostatnio wyświetlanej wartości
 • kopiowanie współrzędnych
 • transmisja danych z przyrządów pomiarowych DIGIMATIC
 • ZERO/ABS (tylko z AT715)
 • funkcja osiągania zera (tryb bezwzględny)
 • funkcja osiągania zera (tryb przyrostowy)

Specyfikacja techniczna :

 • wyświetlacz 7 cyfr i znak (-)
 • wymiary (SxGxW) 260x167x80 mm
 • temperatura pracy 0°C do 45°C
 • zasilanie 100-240V-AC 50/60 Hz
 • waga 1.25kg(2-osie), 1.33kg (3-osie)

 

 

Wyposażenie specjalne :

Nr katalogowy

Opis

09EAA094

Kabel danych RS-232C 1mdo podłączenia DP-1VR do licznika KA

965004

Przełącznik nożny

06ACF941

Kabel łączący interfejs szeregowy komputera z gniazdem przełącznika nożnego 965004
09CAB217 Interfejs RS-232C

937326

„Load box” 1 oś

937327

„Load box” 2 osie

937328

„Load box” 3 osie

936551

„Null Box” 1 oś

936552

„Null Box” 2 osie

936553

„Null Box” 3 osie

938140

Sonda dotykowa średnica 20mm

935094

Sonda dotykowa średnica 32mm

 


 

Seria 174 – wyświetlacz liniałów pomiarowych Linear Scale

wskaźnik_KLD200_Liniały_Pomiarowe

 

Uniwersalny licznik DRO KLD200 – z wyjściem sygnału granicznego

 

 • jednoosiowy licznik sygnalizujący zrównanie wartości przemieszczenia liniału z ustawioną wartością graniczną
 • możliwość ustawienia dwóch rodzająw wartości granicznych : 2 stopniowej i 4 stopniowej
 • stosowany do kontroli pionowego przemieszczenia elektrodrążarek lub szlifierek
 • możliwość podłączenia do komputera osobistego lub sekwencera poprzez interfejs RS-232C lub wyjście sygnału granicznego (standard)
 • współpracuje z liniałami : AT103/AT112/AT113?AT116/AT181/AT715

 

  wejście_wyjście_Wskaźnik_DRO_KLD200_Liniały_Pomiarowe

 

 

 

 

 

 

 

Wejścia i wyjścia danych :

1. Wyjście przekaźnikowe

2. Wyjście transportowe

3. Wejście sygnału „Remote”

4. Wejście zewnętrznego sygnału „LOAD”

5. Wejście zewnętrznego sygnału „ZERO”

6. Wejście sondy dotykowej

7. Interfejs RS-232C

8 Wyjście przekaźnikowe    

 

 

 

Specyfikacja techniczna :

 • rozdzielczość 0,001mm, 0,005mm
 • wyświetlacz 9  cyfrowy wyświetlacz LED i znak (-)
 • zasilanie 100-120V/200-240V-AC 50/60 Hz
 • Liczba portów 1

Wyposażenie specjalne :

Nr katalogowy

Opis

965004

Przełącznik nożny

937326

„Load box” 1 oś

936551

„Null Box” 1 oś

938140

Sonda dotykowa średnica 20mm

935094

Sonda dotykowa średnica 32mm

 


Seria 539 – Liniał Pomiarowy Absolute IP67

 

liniał_pomiarowy_IP67

 

LINIAŁ POMIAROWY DRO ABS AT715

 

Liniał wykorzystuje zasadę indukcji elektromagnetycznej ABSOLUTE, oferującą zwiększoną odporność na warunki środowiska na poziomie IP-67.

 • wykrywa i pokazuje bezwzględną, oszczędzając użytkownikowi konieczności ustawiania punktu referencyjnego po każdorazowym włączeniu zasilania

 

 

Specyfikacja techniczna :  

 • zakres efektywny (LO) 100-3 000mm
 • dokładność 100 do 500mm ± 5µm, 600 do 1800mm ± 7µm, 2000 do 3000mm ± 10µm
 • Maks. szybkość przesuwu 50m/min
 • podziałka liniału µm 20µm
 • metoda pomiarowa przetwornik indukcyjny
 • temperatura pracy 0°C do 45°C
 • zasilanie 5VDC ± 10%

 

 

Wyposażenie specjalne :

Nr katalogowy

Opis

09AAB674A

Kabel przedłużający (2m)

09AAB674B

Kabel przedłużający (5m)

09AAB674C

Kabel przedłużający (7m)

174-173D

Licznik KA 2 osie

174-175D

Licznik KA dla trzech osi

174-147D

Licznik KLD200 4 stopniowy graniczny sygnał wyjściowy

 

 

 

Dostępne zakresy :

liniał_pomiarowy_wykaz_modeli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seria 539 – Typ inkrementalny uszczelniony

 

Liniał_Pomiarowy_Model_AT203_inkrementalny

 

Liniał pomiarowy CNC AT203 – wymiary standardowe

 

Liniał inkrementalny uszczelniony odpowiedni do stosowania w sprzężeniu zwrotnym maszyn sterowanych numerycznie

 

 • możliwość bezpośredniego podłączenia do maszyn sterowanych numerycznie
 • konstrukcja identyczna z odpowiednim AT103

 

 

 

Specyfikacja techniczna :

 • zakres efektywny 100-6000mm
 • dokładność 100 do 1500mm (3+3L/1000)µm, 1600 do 3000mm (5+5L/1000)µm, 3250 do 6000mm(5+5L/1000)µmL = zakres efektywny (mm)
 • maksymalna szybkość przesuwu do 120mm/min
 • rozstaw punktów referencyjnych co 50mm
 • długość kabla 5m
 • sygnał wyjściowy – dwa sygnały prostokątne przesunięte w fazie o 90˚ (RS422) – różnicowy nadajnik linii
 • rozdzielczość (0,1;0,5;1)µm
 • zasilanie 5V DC ±10%
 • IP 53

Liniały_Pomiarowe_AT203_przebiegi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Poziome liniały pomiarowe

poziome_liniały_suwmiarkowe_MITUTOYO

 

Poziomy liniał pomiarowy suwmiarkowy ABSOLUTE Digimatic IP66, seria 572

Nowa metoda detekcji (indukcji elektromagnetycznej) pozwala na użytkowanie liniałów pomiarowych w trudnym środowisk, w obecności wody i oleju.

 • specjalnie zaprojektowane kable o odpornej na wodę strukturze
 • zastosowanie technologii ABSOLUTE oznacza brak błędów przekroczenia prędkości posuwu
 • od momentu przeprowadzenia zerowania po każdorazowym włączeniu zasilania liniał pokazuje pozycję aktualną, a nie „0”

 

  limniał_pomiarowy_zestawienie_suwmiarkowych         suwmiarkowy_liniał_pomiarowy_parametry                                  

 

 

 

 

 

Poziomy liniał pomiarowy suwmiarkowy ABSOLUTE Digimatic z funkcją zmiany kierunku pomiaru Seria 572

 

liniał_pomiarowy_typ_zmiana_kierunku

 

Liniał suwmiarkowy z pojemnościową skalą ABSOLUTE

 • punkt ZERO ustawiany jest tylko raz i utrzymywany jest jako ZERO bezwzględne do następnej wymiany baterii
 • najwyższa precyzja pomiaru nawet przy najszybszych przemieszczeniach
 • duże znaki wyświetlacza ułatwiające odczyt

  Liniał_Pomiarowy_TABELA               Liniał_Pomiarowy_wymiary                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziomy liniał pomiarowy suwmiarkowy ABSOLUTE Digimatic z funkcją z funkcją pomiaru średnicy Seria 572

Liniał_Pomiarowy_Seria_572

 • punkt ZERO ustawiany jest tylko raz i utrzymywany jest jako ZERO bezwzględne do następnej wymiany baterii
 • najwyższa precyzja pomiaru nawet przy najszybszych przemieszczeniach

  Liniał_Pomiarowy_Tabela_parametry          

 

 

Liniał_Pomiarowy_wymiary_urządzenia

 

 

 

 

 


Pionowe_liniały_pomiarowe_MITUTOYO 

 

 

Pionowe liniały pomiarowe

 

 • Jednofunkcyjny pionowy suwmiarkowy liniał pomiarowy ABSOLUTE Digimatic, Seria 572
 • Wielofunkcyjny pionowy liniał suwmiarkowy ABSOLUTE Digimatic z funkcja zmiany kierunku pomiaru
 • Wielofunkcyjny pionowy liniał suwmiarkowy ABSOLUTE Digimatic z funkcją pomiaru średnicy

 

 

 

 

 

 


Liniały_pomiarowe_AT_MITUTOYO 

Liniały pomiarowe AT

 • AT103 typ standardowy,Seria 539
 • AT103 typ wysokiej precyzji, seria 539
 • AT116, Seria 539
 • AT113 typ wysokiej precyzji, Seria 539
 • AT181, typ z wrzecionem (wysokowodoszczelny)
 • AT715, seria 539

 


Liniały_Pomiarowe_ST_MITUTOYO 

 

Liniały pomiarowe ST

 • ST 24, Seria 579
 • ST700, Seria 579
 • ST36, Seria 579
 • ST422, Seria 579

 


wskaźniki_licznikowe_KA_MITUTOYO 

Liczniki wskaźnikowe, wskaźniki cyfrowe

 • Licznik KA, wyświetla odczyty długości z liniałów pomiarowych, Seria 174
 • Licznik KLD200, wyświetlacz Linear Scale z wyjściem sygnału granicznego, Seria 174

 

 


 

 

Krótki przewodnik Liniały-pomiarowe

 

Liniały-pomiarowe-przewodnik

 

Karty katalogowe

 

Liniał pomiarowy i wskaźniki pomiarowe – Karty Katalogowe

 

 

Katalog Mitutoyo

 

Katalog narzędzi pomiarowych Mitutoyo PL-20003 PDF

 

 


 


Być może będą Państwo zainteresowani również :        
 
Mamy nadzieję, iż  wiedza naszych doradców technicznych będzie dla Państwa pomocna w wyborze optymalnego narzędzia lub urządzenia pomiarowego – a jakość MITUTOYO pozwoli długo cieszyć się zakupionym sprzętem. Jest dla nas ważnym , aby spełnić  Państwa oczekiwania związane z wyborem i zakupami – by było to czystą przyjemnością.

 

Dziękujemy za poświęcony czas i lekturę tej strony. Jeśli dotarli Państwo aż do tego fragmentu tekstu mamy nadzieję, iż treść zamieszczona na stronie dotyczącego tematu jakim jest „liniał pomiarowy” – jest czytelna i przydatna.Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie z Państwa strony.